Announcement

หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ และตัวแทนจากบริษัท เดือนพฤศจิกายน 2565

หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ และตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำหรับการเจรจาหารือเกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก E-books/E-journals/E-databases ในปีงบประมาณ 2566 รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของการใช้งาน

หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Karger

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr. Dennis Loh ตำแหน่ง Business Development Manager, Southeast Asia, Hong Kong & Taiwan จากสำนักพิมพ์ S. Karger AG

Taylor & Francis OA Journals - 50% Discount APCs to Submission for EIFL Thailand Membership

สำหรับผู้วิจัยที่สนใจตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน ในวารสารประเภท Open Access ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ที่อยู่ในโครงการ EIFL โดยจะต้องทำหน้าที่เป็น Corresponding authors with primary affiliations based in Thailandจะได้รับลดส่วน 50% สำหรับค่าธรรมเนียมในตีพิมพ์ Article-processing charges (APCs)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

ฝ่ายการศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 64 คน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาเอกวิทยาศาตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

ฝ่ายการศึกษานำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6 วิชาเอกวิทยาศาตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 85 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

งานหอสมุดศิริราช - ฝึกอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบบ online ผ่าน ZOOM ฝึกอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

วิศวกรชีวการแพทย์ชาวภูฏานผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “The Workshop for the Maintenance Staff (Specialized Services)” ณ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

งานวิเทศสัมพันธ์นำวิศวกรชีวการแพทย์ชาวภูฏานผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “The Workshop for the Maintenance Staff (Specialized Services)” ณ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" และอบรม หัวข้อ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 11 ท่าน เข้ารับฟังบรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" และะ...

งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Literature Search" และหัวข้อ Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote" กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 จัดโดย

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 จัดโดย งานวิจัยและวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมหัวข้อ Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565...