งานหอสมุดศิริราช - ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แนะนำแนวทางและให้ความรู้สำหรับการอนุรักษ์เอกสารทางประวัติศาสตร์

Published: 04 Jan 2024

งานหอสมุดศิริราชได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณ ภาวิดา สมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และคุณ โสภิต ปัญญาขัน นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และผู้ติดตาม พิจารณาตรวจสอบ แนะนำแนวทางและให้ความรู้สำหรับการอนุรักษ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล