งานหอสมุดศิริราช - ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม "The VR Anatomy Challenge: Unleashing the Human Anatomy Puzzle"

Published: 25 Jan 2024

งานหอสมุดศิริราช  ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันกิจกรรม "The VR Anatomy Challenge: Unleashing the Human Anatomy Puzzle"

บุคลากรหอสมุดศิริราช นางสาวบงกช ประกิตติกุล และนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล เข้าร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขันกิจกรรม "The VR Anatomy Challenge: Unleashing the Human Anatomy Puzzle" การแข่งขันประกอบโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ในเกมส์ Human Anatomy Puzzle ผ่านแว่น VR ระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานโครงการ ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ Co-MU Space ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณ มนตรี เล้าหะชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล