งานหอสมุดศิริราช -อบรมการใช้งานโปรแกรม "EndNote21" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 23 Jan 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของการศึกษาหลังปริญญาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรมการใช้งานโปรแกรม "EndNote21" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับแพทย์ประจำบ้านปีที่1-3 ประจำปีการฝึกอบรม 2566 ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม หริศจันทร์-ปาวา ผะอบ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 26 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล