งานหอสมุดศิริราช - เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Playground Space @ Rajvithi Campus Library

Published: 11 Jan 2024

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง ผู้แทนจากส่วนงานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Playground Space @ Rajvithi Campus Library เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ Digital Convergence University (DCU) ณ ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพื้นที่ ในวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณ มนตรี เล้าหะชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล