Announcement

งานห้องสมุด ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานหอสมุดศิริราช และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์-คองดอน

งานห้องสมุด ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ในส่วนของการให้บริการห้องสมุด และภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์-คองดอน ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ " ให้กับกับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ปี 2565

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ปี 2565 ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำ...

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง เข้าศึกษาดูงานหอสมุดศิริราช และศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่การเรียนรู้ และเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-11.00 น

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library E-resources: an orientation" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library E-resources: an orientation" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "บริการของหอสมุดศิริราช... มีอะไรมากกว่าที่คิด" ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมบทนำก่อนเปิดภาคเรียน จัดโดยฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" กิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์ แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เชิญชวนใช้งาน Karger Campus Courses ของสำนักพิมพ์ Karger

เชิญชวนใช้งาน Karger Campus Courses ของสำนักพิมพ์ Karger ประกอบไปด้วย 10 online-courses ในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 6th Short Course TB Training: From basic sciences to applications” เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

ผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 6th Short Course TB Training: From basic sciences to applications” จาก ประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier, Singapore

Mr.Eric Tan ตำแหน่ง Regional Solution Sales Director และ Mr.Raymond Teng ตำแหน่ง Senior Solution Sale/Customer Consultant Manager (Research Solutions- Life Sciences) ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier, Singapore เข้าพบ