ศิริราชมูลนิธิ : มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์

Aug 27, 2021
17743 views
0 share

ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มีสำนักงานอยู่ที่ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นองค์กรนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยราชการ ทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคสมทบ สำหรับเกื้อกูลกิจการของ “ ศิริราช ” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม การค้นคว้าวิจัย การผลิตแพทย์และพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริราชมูลนิธิ โดยคณะกรรมการ “ ศิริราชมูลนิธิ ” ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ตราที่มีพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิ บริหารโดยคณะกรรมการ “ ศิริราชมูลนิธิ ” โดยขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ พระองค์แรก พระองค์ที่สองคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศิริราชมูลนิธิ : มูลนิธิเพื่อผู้ป่วยยากไร้ และการศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์

Aug 27, 2021
17743 views
0 share

ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล จดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มีสำนักงานอยู่ที่ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นองค์กรนิติบุคคล ที่มิใช่หน่วยราชการ ทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคสมทบ สำหรับเกื้อกูลกิจการของ “ ศิริราช ” เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงพยาบาลศิริราช ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม การค้นคว้าวิจัย การผลิตแพทย์และพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริราชมูลนิธิ โดยคณะกรรมการ “ ศิริราชมูลนิธิ ” ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ตราที่มีพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์เป็นตราสัญลักษณ์ประจำศิริราชมูลนิธิ

ศิริราชมูลนิธิ บริหารโดยคณะกรรมการ “ ศิริราชมูลนิธิ ” โดยขอพระราชทานกราบทูลเชิญสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเป็นองค์ประธานศิริราชมูลนิธิ พระองค์แรก พระองค์ที่สองคือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี