เอกสารอ้างอิง

Aug 27, 2021
16985 views
0 share

๑. สรรใจ แสงวิเชียร, ผู้เรียบเรียง. ศิริราชร้อยปี : ประวัติและวิวัฒนาการ. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๓๑.

๒. ภูเก็ต วาจานนท์. ศิริราช มูลนิธิ. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๖๗๕-๘๐.

๓. บุญเรือง นิยมพร. ยี่สิบเจ็ดปีของสารศิริราช. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๗๒๔-๔๑.

๔. อุทัย ทุติยะโพธิ. หอสมุดศิริราช. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๗๔๔-๕๕.

๕. มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๔๔-๒๕๔๗ [Administrative achievements 2001-2004]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยฯ; ๒๕๔๘.

๖. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. ที่ระลึกพิธีเปิดตึกหอสมุดศิริราช. พระนคร: อักษรสัมพันธ์; ๒๕๐๙.

๗. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. พระนคร: ไทยเกษม; ๒๕๑๑.

๘. อวย เกตุสิงห์. สี่สิบปีสารศิริราช. สารศิริราช. ๒๕๓๒ ม.ค.;๔๑(๑):๔๒-๕.

๙. ศิริราชประชาสัมพันธ์. ๒๕๔๖ ก.ค;๑๖(๑๓๗):๒.

เอกสารอ้างอิง

Aug 27, 2021
16985 views
0 share

๑. สรรใจ แสงวิเชียร, ผู้เรียบเรียง. ศิริราชร้อยปี : ประวัติและวิวัฒนาการ. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๓๑.

๒. ภูเก็ต วาจานนท์. ศิริราช มูลนิธิ. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๖๗๕-๘๐.

๓. บุญเรือง นิยมพร. ยี่สิบเจ็ดปีของสารศิริราช. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๗๒๔-๔๑.

๔. อุทัย ทุติยะโพธิ. หอสมุดศิริราช. ใน: อนุสรณ์ ๘๔ ปี ศิริราช. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล; ๒๕๑๙. หน้า ๗๔๔-๕๕.

๕. มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๔๔-๒๕๔๗ [Administrative achievements 2001-2004]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยฯ; ๒๕๔๘.

๖. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. ที่ระลึกพิธีเปิดตึกหอสมุดศิริราช. พระนคร: อักษรสัมพันธ์; ๒๕๐๙.

๗. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล. พระนคร: ไทยเกษม; ๒๕๑๑.

๘. อวย เกตุสิงห์. สี่สิบปีสารศิริราช. สารศิริราช. ๒๕๓๒ ม.ค.;๔๑(๑):๔๒-๕.

๙. ศิริราชประชาสัมพันธ์. ๒๕๔๖ ก.ค;๑๖(๑๓๗):๒.