วารสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Aug 27, 2021
18359 views
0 share

สารศิริราช

สารศิริราช ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๑ โดยคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ลงมติรับโครงการของศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ที่ได้เสนอให้คณะฯจัดพิมพ์วารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและกิจกรรมของคณะ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการคนแรก และเป็นบรรณาธิการนานถึง ๒๐ ปี

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ยังเป็นผู้เสนอให้ใช้ชื่อว่า “สารศิริราช” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Siriraj Hospital Gazette” ส่วนตราสารศิริราช เป็นรูป.”ศ-พญานาคทรงพระเกี้ยว” และมีปี พ.ศ.กำกับด้านล่าง โดย “ศ” ย่อมาจากพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ที่ใช้เป็นอักษรย่อสำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพญานาคขดเป็นรูปตัว “ศ”“พญานาค” หมายถึงการแพทย์แบบไทย (เทียบกับแพทยสมาคม) ซึ่งฝรั่งใช้รูปงู “พระเกี้ยว” หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลศิริราช “งูพันไม้” หมายถึงการแพทย์แบบสากล (ไม้เท้าของเอสคุลาปิอุส) และ “พ.ศ. ๒๕๓๒” หมายถึงปีเริ่มมีโรงเรียนแพทย์

สารศิริราช ได้ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นวารสารรายเดือน ขายปลีกฉบับละ ๑ บาท รับทั้งปี ๑๒ เล่ม ๑๐ บาท ไม่รวมค่าส่ง นักศึกษาปีละ ๘ บาท เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องนิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เรื่องแปล การถอดความ เรื่องย่อจากวารสาร ( Abstracts) เรื่องความเห็นเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์หรือการศึกษาแพทยศาสตร์ ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เมื่อแรกตั้ง คือ

๑. ส่งเสริมวิชาการและเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียนแพทย์

๒. การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

๓. การส่งเสริมศีลธรรม จรรยาแพทย์และวัฒนธรรมไทย

๔. ทำหน้าที่เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงศิษย์เก่ากับโรงเรียนแพทย์

๕. เป็นที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆของคณะฯ

๖. เชื่อมสายสัมพันธ์กับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ บทความในสารศิริราชทางด้านประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการทำดรรชนีในฐานข้อมูล Medline สามารถค้นจาก PubMed

พ.ศ. ๒๕๔๘ วารสารได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เป็นสากล ทั้งด้านการใช้ภาษา การนำเสนอ การอ้างอิง โดยเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการเสนอบทความ เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษจาก Siriraj Hospital Gazette เป็น Siriraj Medical Journal ในการพิมพ์ตั้งแต่ปีที่๕๗ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังได้นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีเรื่องเด่นประจำฉบับ คณะบรรณาธิการมาจากต่างประเทศส่วนหนึ่ง เปลี่ยนแปลงวาระการตีพิมพ์จากรายเดือน เป็นราย ๒ เดือน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๔ เปลี่ยนการตีพิมพ์เป็นรายเดือนอีกครั้ง วารสารมีทั้งฉบับพิมพ์ และฉบับออนไลน์สืบค้นได้ที่ www.smj.si.mahidol.ac.th และจากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

เวชบันทึกศิริราช

เวชบันทึกศิริราช เป็นวารสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกราย ๔ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาวิจัย และผลิตบทความหรือข้อเขียนทางวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านคลินิก ด้านการจัดระบบบริการ และด้านการเรียนการสอน และที่สำคัญคือเพื่อการนำเสนอเรื่องราว บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในศิริราช ดังที่เคยมีในสารศิริราช ปัจจุบันเวชบันทึกศิริราชมีเฉพาะบทความวิชาการ

ศิริราชประชาสัมพันธ์

ศิริราชประชาสัมพันธ์ เป็นวารสารภายใน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสื่อสารข้อมูลสำหรับบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะฯ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ ออกเป็นรายปักษ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายเดือน และจัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ออนไลน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

วารสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Aug 27, 2021
18359 views
0 share

สารศิริราช

สารศิริราช ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๑ โดยคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ลงมติรับโครงการของศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ที่ได้เสนอให้คณะฯจัดพิมพ์วารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและกิจกรรมของคณะ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ได้รับมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการคนแรก และเป็นบรรณาธิการนานถึง ๒๐ ปี

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ยังเป็นผู้เสนอให้ใช้ชื่อว่า “สารศิริราช” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Siriraj Hospital Gazette” ส่วนตราสารศิริราช เป็นรูป.”ศ-พญานาคทรงพระเกี้ยว” และมีปี พ.ศ.กำกับด้านล่าง โดย “ศ” ย่อมาจากพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ที่ใช้เป็นอักษรย่อสำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีพญานาคขดเป็นรูปตัว “ศ”“พญานาค” หมายถึงการแพทย์แบบไทย (เทียบกับแพทยสมาคม) ซึ่งฝรั่งใช้รูปงู “พระเกี้ยว” หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิด โรงพยาบาลศิริราช “งูพันไม้” หมายถึงการแพทย์แบบสากล (ไม้เท้าของเอสคุลาปิอุส) และ “พ.ศ. ๒๕๓๒” หมายถึงปีเริ่มมีโรงเรียนแพทย์

สารศิริราช ได้ออกฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นวารสารรายเดือน ขายปลีกฉบับละ ๑ บาท รับทั้งปี ๑๒ เล่ม ๑๐ บาท ไม่รวมค่าส่ง นักศึกษาปีละ ๘ บาท เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องนิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เรื่องแปล การถอดความ เรื่องย่อจากวารสาร ( Abstracts) เรื่องความเห็นเฉพาะเกี่ยวกับการแพทย์หรือการศึกษาแพทยศาสตร์ ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เมื่อแรกตั้ง คือ

๑. ส่งเสริมวิชาการและเผยแพร่เกียรติคุณของโรงเรียนแพทย์

๒. การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

๓. การส่งเสริมศีลธรรม จรรยาแพทย์และวัฒนธรรมไทย

๔. ทำหน้าที่เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงศิษย์เก่ากับโรงเรียนแพทย์

๕. เป็นที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆของคณะฯ

๖. เชื่อมสายสัมพันธ์กับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล

พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ บทความในสารศิริราชทางด้านประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการทำดรรชนีในฐานข้อมูล Medline สามารถค้นจาก PubMed

พ.ศ. ๒๕๔๘ วารสารได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เป็นสากล ทั้งด้านการใช้ภาษา การนำเสนอ การอ้างอิง โดยเริ่มใช้ภาษาอังกฤษในการเสนอบทความ เปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษจาก Siriraj Hospital Gazette เป็น Siriraj Medical Journal ในการพิมพ์ตั้งแต่ปีที่๕๗ ฉบับที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังได้นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีเรื่องเด่นประจำฉบับ คณะบรรณาธิการมาจากต่างประเทศส่วนหนึ่ง เปลี่ยนแปลงวาระการตีพิมพ์จากรายเดือน เป็นราย ๒ เดือน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๖๔ เปลี่ยนการตีพิมพ์เป็นรายเดือนอีกครั้ง วารสารมีทั้งฉบับพิมพ์ และฉบับออนไลน์สืบค้นได้ที่ www.smj.si.mahidol.ac.th และจากฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

เวชบันทึกศิริราช

เวชบันทึกศิริราช เป็นวารสารของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกราย ๔ เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาวิจัย และผลิตบทความหรือข้อเขียนทางวิชาการที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ทั้งทางด้านคลินิก ด้านการจัดระบบบริการ และด้านการเรียนการสอน และที่สำคัญคือเพื่อการนำเสนอเรื่องราว บันทึกเหตุการณ์ต่างๆในศิริราช ดังที่เคยมีในสารศิริราช ปัจจุบันเวชบันทึกศิริราชมีเฉพาะบทความวิชาการ

ศิริราชประชาสัมพันธ์

ศิริราชประชาสัมพันธ์ เป็นวารสารภายใน ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสื่อสารข้อมูลสำหรับบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะฯ พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ ออกเป็นรายปักษ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปลี่ยนการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายเดือน และจัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ออนไลน์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙