หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์

Aug 26, 2021
19922 views
0 share

หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกายและพักผ่อน ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในช่วงแรก การสร้างหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ สร้างเป็นอาคารเฉพาะเล่นกีฬาในร่ม โดยได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของศิริราช เปิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑

พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาล เพื่อขยายการบริการแก่ผู้ป่วย และเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับสภาพอาคารและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบบทางวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร มีสภาพเก่าและเสียหายบางส่วน ซึ่งอาจเกิดปัญหาหรือความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคารได้ จึงจำเป็นต้องมีการรื้อถอนและปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ให้เหมาะสม อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์เดิมจึงถูกปิดลง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วสร้างเป็นอาคารจอดรถ และสนามกีฬาในร่ม บนพื้นที่อาคารสนามกีฬาในร่มเดิม และพื้นที่บริเวณอาคารพาณิชย์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้โรงพยาบาลศิริราชใช้ประโยชน์ โดยสร้างเป็นอาคารสูง ๑๒ ชั้น ชั้น ๑ - ๑๑ เป็นที่จอดรถ ส่วนชั้น ๑๒ เป็นสนามกีฬาในร่ม และใช้ชื่อ “หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์” เหมือนเดิม โดยเปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕ และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ต่อมาคณะฯมีการดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ ตามนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาล คณะฯจึงได้จัดหาบุคลากรมาดูแลประจำหอกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (Fitness) เช่นลู่วิ่ง จักรยาน แป้นบาสเกตบอล ประจำหอกีฬา โดยปรับอาคารชั้น ๑๑ เป็นส่วนหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เป็นห้องออกกำลังกาย Fitness เปิดบริการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ชั้น ๑๒ เป็นโรงยิมเนเซียม สนามกึฬาในร่ม และต่อเติมอีก ๒ ชั้น เป็นชั้น ๑๓-๑๔ เป็นส่วนสำนักงาน งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์

Aug 26, 2021
19922 views
0 share

หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬา ออกกำลังกายและพักผ่อน ของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยในช่วงแรก การสร้างหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ สร้างเป็นอาคารเฉพาะเล่นกีฬาในร่ม โดยได้รับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของศิริราช เปิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑

พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาล เพื่อขยายการบริการแก่ผู้ป่วย และเพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อกับโรงพยาบาลให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประกอบกับสภาพอาคารและวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบบทางวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบประปาและสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร มีสภาพเก่าและเสียหายบางส่วน ซึ่งอาจเกิดปัญหาหรือความปลอดภัยกับผู้ใช้อาคารได้ จึงจำเป็นต้องมีการรื้อถอนและปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ให้เหมาะสม อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์เดิมจึงถูกปิดลง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วสร้างเป็นอาคารจอดรถ และสนามกีฬาในร่ม บนพื้นที่อาคารสนามกีฬาในร่มเดิม และพื้นที่บริเวณอาคารพาณิชย์ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้โรงพยาบาลศิริราชใช้ประโยชน์ โดยสร้างเป็นอาคารสูง ๑๒ ชั้น ชั้น ๑ - ๑๑ เป็นที่จอดรถ ส่วนชั้น ๑๒ เป็นสนามกีฬาในร่ม และใช้ชื่อ “หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์” เหมือนเดิม โดยเปิดใช้อาคาร เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๕ และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ต่อมาคณะฯมีการดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาภายในคณะฯ ตามนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาล คณะฯจึงได้จัดหาบุคลากรมาดูแลประจำหอกีฬา จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (Fitness) เช่นลู่วิ่ง จักรยาน แป้นบาสเกตบอล ประจำหอกีฬา โดยปรับอาคารชั้น ๑๑ เป็นส่วนหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เป็นห้องออกกำลังกาย Fitness เปิดบริการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ชั้น ๑๒ เป็นโรงยิมเนเซียม สนามกึฬาในร่ม และต่อเติมอีก ๒ ชั้น เป็นชั้น ๑๓-๑๔ เป็นส่วนสำนักงาน งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล