Announcement

งานหอสมุดศิริราช - ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด พิธีปิด "Siriraj Health Games 2023" กลุ่มสีชมพู

งานหอสมุดศิริราช ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด พิธีปิด "Siriraj Health Games 2023" กลุ่มสีชมพู ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งานหอสมุดศิริราช - จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือสำหรับภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

งานหอสมุดศิริราช จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือสำหรับภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - จัดกิจกรรม Workshop การทำแผนผังโครงสร้างงานหอสมุดศิริราช ให้กับบุคลากรหอสมุดศิริราช

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Workshop การทำแผนผังโครงสร้างงานหอสมุดศิริราช ให้กับบุคลากรหอสมุดศิริราช วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "(Databases & Tools)" กิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานหอสมุดศิริราช บรรยาย หัวข้อ "(Databases & Tools)" กิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยา ตึก 72 ปี

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช (กิจกรรม Meet the Medical Professionals)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 ในกิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Karger

หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Karger ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Data searching & EndNote Workshop" กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Data searching & EndNote Workshop" กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากบริษัท AMBOSS

หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากบริษัท AMBOSS - Medical Learning Platform ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566