ศิริราช ๑๓๐ ปี (old)


เป็นเวลา ๑๓๐ ปี มาแล้วนับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย

ได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินจาก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย
จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน
ซึ่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนี้ได้มีอายุครบ ๑๓๐ ปี


โรงพยาบาลศิริราช ดำรงอยู่เคียงคู่แผ่นดินไทย ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย
เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นศิริราช ๑๓๐ ปี (old)


เป็นเวลา ๑๓๐ ปี มาแล้วนับจากวันที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย

ได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินจาก พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย
จึงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน
ซึ่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนี้ได้มีอายุครบ ๑๓๐ ปี


โรงพยาบาลศิริราช ดำรงอยู่เคียงคู่แผ่นดินไทย ก้าวข้ามผ่านทุกยุคสมัย
เพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ ผ่านการส่งต่อความรู้และประสบการณ์
ของบุคลากรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น