Link (old)

Journal Link
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง
Thai Journals Online (ThaiJO)
เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
Thai Digital Collection
มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Thai Journal Citation Index Centre
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
Thailand Digital Journal
วารสารวิชาการด้านวิยาศาสตร์สุขภาพของไทย วารสารดิจัลด้านสาธารณสุข ดำเนินงานโดย สำนักวิชาการสาธารณสุข กระรวงสาธารณสุข


ASEAN Institute for Health Development Library - LIAD
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

National Institute for Child and Family Development Library - LICF
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

College of Religious Studies Library - LICR
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา

Faculty of Environment and Resource Studies Library - LIEN
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Golden Jubilee Medical Center Library - LIGJ
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Faculty of Graduate Studies Library - LIGR
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

Institute of Human Rights and Peace Studies Library - LIHP
ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาชาติ

Faculty of Pharmacy Library - LIPY
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

Link (old)

Journal Link
เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 237 แห่ง
Thai Journals Online (ThaiJO)
เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
Thai Digital Collection
มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
Thai Journal Citation Index Centre
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ journal impact factors, h-index และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล
Thailand Digital Journal
วารสารวิชาการด้านวิยาศาสตร์สุขภาพของไทย วารสารดิจัลด้านสาธารณสุข ดำเนินงานโดย สำนักวิชาการสาธารณสุข กระรวงสาธารณสุข


ASEAN Institute for Health Development Library - LIAD
ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

National Institute for Child and Family Development Library - LICF
ห้องสมุดสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

College of Religious Studies Library - LICR
ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนศึกษา

Faculty of Environment and Resource Studies Library - LIEN
ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Golden Jubilee Medical Center Library - LIGJ
ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

Faculty of Graduate Studies Library - LIGR
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย

Institute of Human Rights and Peace Studies Library - LIHP
ห้องสมุดสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาชาติ

Faculty of Pharmacy Library - LIPY
ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์