งานหอสมุดศิริราช - อบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรม EndNote20" ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 7 ปี 2566

Published: 23 Mar 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 7 ปี 2566 อบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรม EndNote20" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาล จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 25 ท่าน ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล