งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “Searching literature to promote learning” ใหักับวิสัญญีแพทย์นานาชาติ จาก Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC)

Published: 03 Mar 2023

นางสาวชุษณา รุ่งจินดามัย ผู้ประสานงาน ศูนย์ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ระดับภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) นำวิสัญญีแพทย์นานาชาติ จาก Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) Dr. Tun Tun Hlaing จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2) Dr. Vongpaserth Xiong จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3) Dr. Sopheakdey Pho จากราชอาณาจักรกัมพูชา เข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นวารสาร/ตำราวิชาการ เพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในหัวข้อ “Searching literature to promote learning” โดยนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ และเข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ หอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล