นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร (Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics) เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 03 Mar 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาชาวต่างชาติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช โดยมีนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับนำชม รวมถึงแนะนำบริการต่างๆ ของหอสมุดศิริราช และวิธีการเข้าใช้งานทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-14.30 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล