งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 7 ปี 2566

Published: 09 Feb 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 7 ปี 2566 บรรยายในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาล จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 25 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องบรรยาย 308 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล