งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Literature Search" และ "EndNote20" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และ2 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 30 Jan 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรม ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote20" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และ2 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล