งานหอสมุดศิริราช - บรรยายหัวข้อ "Searching the Literature: library e-resources (Evidence Based Practice - Nursing)" และอบรม "การใช้งานโปรแกรม EndNote20" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Published: 11 Jan 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของ งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล บรรยายหัวข้อ "Searching the Literature: library e-resources (Evidence Based Practice - Nursing)" และอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร และนางสาววรมน วิชญธีตา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เป็นผู้ช่วยอบรม  ให้กับพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ท่าน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ” ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.00–14.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 619 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล