งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" และอบรม หัวข้อ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

Published: 08 Sep 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนยศ สุมาลย์โรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 11 ท่าน เข้ารับฟังบรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" และะอบรม หัวข้อ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล เพื่อประกอบการศึกษา วิชา สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา (Statistical and Research in Psychology: SICL 648) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล