งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Literature Search" และหัวข้อ Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote" กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 จัดโดย

Published: 02 Sep 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 จัดโดย งานวิจัยและวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมหัวข้อ Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 38 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 7008 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล