งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ปี 2565

Published: 30 Aug 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 ปี 2565 บรรยายในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล และนางสาววรมน วิชญธีตา ให้กับพยาบาล จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 38 ท่าน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล