งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "วิธีการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม Full text (GIBLIB, ClinicalKey, SFX - link resolver)”

Published: 04 Aug 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรม เรื่อง "วิธีการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม Full text (GIBLIB, ClinicalKey, SFX - link resolver)” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 -13.00 น. ห้องประชุมพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล