งานห้องสมุด ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานหอสมุดศิริราช และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์-คองดอน

Published: 22 Jul 2022

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ และบุคลากรหอสมุดศิริราช ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานห้องสมุด ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 4 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ในส่วนของการให้บริการห้องสมุด และภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์-คองดอน ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ภาพถ่ายโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล