งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ " ให้กับกับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ปี 2565

Published: 20 Jul 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ปี 2565 บรรยายในหัวข้อ "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ " โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล  ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน  52 ท่าน ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล