ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง เข้าศึกษาดูงานหอสมุดศิริราช และศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)

Published: 01 Jul 2022

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ และบุคลากรหอสมุดศิริราช ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประกอบด้วย

  • แพทย์หญิงชุลีพร นนทสูติ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
  • นายแพทย์จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านอาคารสถานที่
  • นางสาวกัณฐิกา แสงเพชร หัวหน้าสำนักงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา
  • นางสาวกัญญารัตน์ ใจจินา หัวหน้างานห้องสมุด
  • นางสุเมตตา ทิวาโต บรรณารักษ์
  • นางธิดา ยศนวล นักวิชาการศึกษา

เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด ทั้งในด้านทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่การเรียนรู้  และศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL) ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ภาพถ่ายโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล