งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library E-resources: an orientation" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Published: 29 Jun 2022

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ และร้อยโท นายแพทย์ภาณุภัท นราศุภรัฐ นำแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 4 ท่าน เข้ารับฟังบรรยาย ในหัวข้อ "Library E-resources: an orientation"โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-12.00 น.  ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยะโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล