งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "การสืบค้นข้อมูล" ให้กับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 37

Published: 01 Jul 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 37 (Program of Nursing Specialty in Critical Care Nursing: Adult and Elderly) บรรยายในหัวข้อ "การสืบค้นข้อมูล" เพื่อประกอบการเรียนการสอน โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 60 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล