งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" กิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 17 Jun 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย การศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  บรรยายในหัวข้อ "Literature Search" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ถ่ายภาพโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล