งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย/อบรม หัวข้อ “การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา รุ่นที่ 1

Published: 05 Jun 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาทางรังสีร่วมรักษา รุ่นที่ 1 บรรยาย/อบรม ในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 15 ท่าน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6  ภาพถ่ายโดยนายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์