นักศึกษาผู้ได้ทุนสนับสนุนจาก International Brain Research Organization สำหรับ Asia Pacific Regional Country เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 13 May 2024

Welcome all students from Asia Pacific Regional Countries for learning and visiting Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, May 6-14, 2024 /the IBRO-APRC supported Associate School 2024

นักศึกษาผู้ได้ทุนสนับสนุนจาก International Brain Research Organization สำหรับ Asia Pacific Regional Country ให้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "IBRO-APRC Associate School 2024, Bangkok เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช โดยมีนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้การต้อนรับนำชม ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-13.30 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล

กิจกรรมดังกล่าวจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 27 (ICNB2024&TNS27) โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย