งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย/อบรม หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลและการเขียนอ้างอิง” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2

Published: 23 Apr 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 2 (Program of Nursing Specialty in Renal Replacement Therapy Nurse Practitioner) บรรยาย/อบรม ในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลและการเขียนอ้างอิง” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคไตจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลฯ จำนวน 38 คน ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6  ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล