งานหอสมุดศิริราช - อบรม หัวข้อ “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 21” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8 ปี 2567

Published: 15 Mar 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายของหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8 ปี 2567 (Program of Nursing Specialty in Radiology Nursing) จัดขึ้นโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมในหัวข้อ “การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 21” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และบุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล