งานหอสมุดศิริราช - บรรยายและอบรมให้กับพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ” ปีงบประมาณ 2567

Published: 13 Mar 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล” ปีงบประมาณ 2567 จัดโดย งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช บรรยาย หัวข้อ "Searching the Literature: library e-resources (Evidence Based Practice - Nursing)"และอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote 21" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ เป็นวิทยากร ให้กับพยาบาล ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 68 ท่าน ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00–16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 619 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล