งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “Searching literature to promote learning” ใหักับวิสัญญีแพทย์นานาชาติ จาก Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) 2024

Published: 04 Mar 2024

นางสาวชุษณา รุ่งจินดามัย ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมวิสัญญีแพทย์ระดับภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) นำวิสัญญีแพทย์นานาชาติ จากโครงการ Bangkok Anesthesia Regional Training Center (BARTC) ปี 2024 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่  1)Dr. Chinzorig Tugsgerel (Mongolia) 2)Dr. Tsevelma Nyamdorj (Mongolia) 3)Dr. Setsengua Ochirsuren (Mongolia) 4)Dr. Dara Sok (Cambodia)เข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นวารสาร/ตำราวิชาการ เพื่อให้สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ในหัวข้อ “Searching literature to promote learning” โดยนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ และเข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ หอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล