งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8 ปี 2567

Published: 08 Feb 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายของหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 8 ปี 2567 (Program of Nursing Specialty in Radiology Nursing) จัดขึ้นโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “แนะนำการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และบุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 623 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล