งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “แนะนำการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิฤกต รุ่นที่ 3 ปี 2567

Published: 05 Feb 2024

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายของหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิฤกต รุ่นที่ 3 ปี 2567 (Program of Nursing Specialty in Pediatric Critical Care Nursing) จัดขึ้นโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “แนะนำการใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และบุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 16 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล