ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช (กิจกรรม Meet the Medical Professionals)

Published: 17 Nov 2023

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4  ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในกิจกรรมพบอาจารย์แพทย์ (Meet the Medical Professionals) รายวิชา ศรสว 244 การบริบาลสุขภาพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ (SIID244 Humanistic Healthcares) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอาจารย์แพทย์ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่แพทย์พึงมี สร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจการเป็นแพทย์ที่ดี พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกมาประยุกต์ในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต