งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Data searching & EndNote Workshop" กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 26 Oct 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Data searching & EndNote Workshop" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 และแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล