คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355 เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 18 Oct 2023

คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (The 355th AUN-QA Programme Assessment) Prof. Dr. Alyssa Peleo-Alampay, Assistant Vice President for Academic Affairs (QA), University of the Philippines และ Dr. Le Thi Giao Chi, Dean, Head of English Teacher Education, Faculty of Foreign language teacher education: University of Foreign Languages, Danang University, Vietnam เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ตามกำหนดการ site visit to programme level facilities ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม

ตามที่หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 355 ระหว่างวันที่ 17- 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของหอสมุดศิริราช (Librarian) เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนนักศึกษา (Student Support) โดยห้องสมุดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ AUN-QA (Facilities and Infrastructure (Library)) ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

  • The 355th AUN-QA Programme Assessment
    PROGRAMME: Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Programme

ภาพถ่ายโดย นายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์ และภาพถ่ายจาก สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์