หอสมุดศิริราช - จัดประชุมร่วม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "การบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (E-resources) ในปีงบประมาณ 2567"

Published: 06 Sep 2023

หอสมุดศิริราช จัดประชุมร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง "การบอกรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน (E-resources) ในปีงบประมาณ 2567" ประกอบด้วย ผู้บริหาร และบรรณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำโดย ศ. นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คุณราณี ปิ่นทอง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช และคุณบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ และผู้บริหาร และบรรณารักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คุณผจญ คงสบาย หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ และคุณไพลิน ทิพย์สุมาลัย หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting