งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 05 Sep 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Library Services & Resources: an orientation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก จำนวน 11 ท่าน เรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุด และวิธีการสืบค้นข้อมูลต่างๆ โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล เพื่อประกอบการศึกษา วิชา สถิติและการวิจัยทางจิตวิทยา (Statistical and Research in Psychology: SICL 648) ในวันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอุทัย ทุติยโพธิ ชั้น 3 อาคารหอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล