งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย/อบรม หัวข้อ "Literature Search" & Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote21" กิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

Published: 04 Sep 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2  ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดโดย งานวิจัยและวิชาการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมหัวข้อ Hands-on workshop: "Reference citation with EndNote21" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566  เวลา 9.00-16.00 น. ณ  ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2  ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล