งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6 ปี 2566

Published: 29 Aug 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6 ปี 2566 บรรยายในหัวข้อ “การใช้ห้องสมุด และการสืบค้นข้อมูล” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาล จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 619 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล