คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 29 Aug 2023

รศ. ดร. นพ. นราวุฒิ  ภาคาพรต ภาควิชาสรีรวิทยา นำคณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของหอสมุดศิริราช (Librarian) เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนนักศึกษา (Student Support) โดยห้องสมุดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ AUN-QA (Facilities and Infrastructure (Library)) 

PROGRAMME:

  • MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
  • DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล