คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 25 Aug 2023

คณะกรรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Anatomage Table Room และ Virtual Reality Activity Station ณ หอสมุดศิริราช ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ACTUAL QUALITY ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของหอสมุดศิริราช (Librarian) เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนนักศึกษา (Student Support) โดยห้องสมุดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ AUN-QA (Facilities and Infrastructure (Library)) 

PROGRAMME:

  • MASTER OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE (Special Program)
  • DOCTOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM (Special Program)

ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล