งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 6 ปี 2566

Published: 07 Aug 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย ของ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 6 ปี 2566 (Program of Nursing Specialty in Neonatal Critical Care Nurse Practitioner) บรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และบุคลากรจากโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 35 ท่าน ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 11 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล