งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล/วารสารทางการแพทย์ (Library E-resources: an orientation)" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566

Published: 04 Aug 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  แบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM บรรยาย ในหัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูล/วารสารทางการแพทย์ (Library E-resources: an orientation)" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับ แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.30 น.


 


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu