งานหอสมุดศิริราช -บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมการใช้งานโปรแกรม "EndNote" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 17 Jul 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรม ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" และอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล โดยมี แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ แพทย์ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย เข้าร่วมการอบรม ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล