งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "แนะนำการใช้บริการหอสมุดศิริราช" ให้กับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 73 ปีการศึกษา 2566

Published: 13 Jul 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรม ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "แนะนำการใช้บริการหอสมุดศิริราช" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล และนางสุชญา สันพงษ์ ให้กับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 73 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 180 ท่าน ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล